• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
soort term: 
Lading en overslag

Relevante termen

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00


ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures. Reglement van vervoer van gevaarlijke stoffen over het water. Het is jarenlang bekend geweest als ADNR. Op schepen worden gevaarlijke lading gemarkeerd met blauwe kegels.