Verzilting is het fenomeen dat zout zeewater zich langzaam met het zoete grondwater mengt. Het zout dringt via het oppervlaktewater binnen, dit noemen we externe verzilting, of het wringt zich met grondwater een weg omhoog, dit heet interne verzilting. In Nederland vormt verzilting voornamelijk in het westen een probleem. De laaggelegen polders en droogmakerijen hebben hier het meest mee te maken. Door de ontwatering van deze gebieden neemt de kweldruk vanuit de diepere bodemlagen toe. Deze diepe lagen bevatten brak water. De drinkwaterwinning in het duingebied draagt bij aan verzilting doordat de zoetwaterbel, die onder de duinen ligt, door onttrekking van drinkwater kleiner wordt. Het gevolg is dat zout water vanuit zee gemakkelijker naar het binnenland kan stromen.