Laagwater is het tijdstip waarop het waterpeil in een getijdengebied minimaal is. De tegenhanger van laagwater hoogwater. Het tijdstip dat het water het hoogst staat.